Guayasamín

Galería fotográfica con obra del maestro Oswaldo Guayasamín.

    Rikchakkuna tantan rurakshinakunawan yachak Oswaldo Guayasaminpak.